Koncept zelenih gradova – Novi pristup u planiranju urbanih sredina, iskustva i primeri

“Rad sa ORCA mentorkom pamtim kao vrlo pozitivno iskustvo, koje je bilo izuzetno korisno za mene. Osim pomoći u izboru literature i izvora podataka, pomoći oko pisanja apstrakta i strukture istraživačkog rada, mnogo mi je pomoglo deljenje iskustava.”

Milica dalje pojašnjava, da joj je pomoglo deljenje iskustva u naučnom radu, ali i iskustva u pisanju doktorske disertacije, prijave teme, kasnijem izboru u istraživačka i naučna zvanja.

Milica ističe da mnogo znači za jednu mladu osobu (poput nje tada), koja je na samom početku naučne karijere, da od nekoga ko je kroz sve to uspešno prošao, dobije toliko korisnih informacija, preporuka i saveta.

Konsultacije su Milici pomogle da nakon objavljenog naučnog rada, pristupi prijavi teme doktorske disertacije, a sva znanja vezana za koncept zelenih gradova i zelene infrastrukture koja je stekla tokom ORCA Akademije, biće uključena u dva poglavlja koja se upravo bave tom tematikom.

Sažetak istraživačkog rada

Urbane sredine zemalja u razvoju, nalaze se pred velikim izazovom: kako zadovoljiti potrebe za ekonomskim razvojem uz istovremeno unapređenje kvaliteta životne sredine?

U svetlu klimatskih promena i drugih globalnih pretnji, neophodno je pronaći adekvatan odgovor kojim će se negativni uticaji minimalizovati, uspostaviti održivost, očuvati priroda i poboljšati uslovi života ljudi u gradovima.

Jedan od savremenih modela planiranja gradova koji nudi mehanizme za rešavanje pomenutih problema jeste koncept Zelenih gradova.

Koncept je veoma dobro prihvaćen na međunarodnom nivou, a važno je naglasiti da je 2016. godine Evropska banka za obnovu i razvoj pokrenula projekat pod nazivom EBRD Green cities i predstavila metodologiju izrade Akcionih planova za Zeleni grad (Green City Action Plan, GCAP), zajedno sa smernicama i alatima koje će gradovi – učesnici projekta moći da usvoje i primene na lokalnom nivou.

Trenutno, inicijativa obuhvata 32 grada sa područja Centralne Evrope i Azije, regiona Južnog i Jugo-istočnog Mediterana i Zapadnog Balkana (EBRD Green city region). Zajedničko za sve gradove jeste to da se suočavaju sa brojnim razvojnim problemima, posebno infrastrukturnim, demografskim i ekološkim.

U radu je dat kratak pregled tri do sada usvojena Akciona plana (GCAP Jerevan, Tbilisi i Tirana), sa ciljem indentifikovanja zajedničkih principa, smernica i planiranih aktivnosti. Primeri dobre prakse su kritički sagledani i data su konkretna planska rešenja kao polazna osnova prilikom planiranja budućeg održivog i zelenog razvoja Grada Beograda.

Ceo istraživački rad možete pročitati ovde.

O Milici Lukić

Milica Lukić je diplomirana prostorna planerka. Od 2018. godine, zaposlena je na Univerzitetu u Beogradu – Geografskom fakultetu u zvanju istraživačice. Bavi se naučnim istraživanjima u oblasti prostornog planiranja i zaštite životne sredine.

Fokus Milicinog naučnog rada jeste održiva budućnost gradova: kako planiranje i razvoj gradova uskladiti sa klimatskim promenama, kako uspostaviti ravnotežu između stalnog pritiska na širenje i izgradnju urbanih sredina i očuvanja urbanog biodiverziteta, kako razvijati zelenu infrastrukturu u gradovima sa ciljem poboljšanja termalnog komfora na otvorenom.

Milicu je oduvek zanimalo kako živeti održivije u gradovima i drugim naseljima, pa je zbog toga odlučila da upiše studije prostornog planiranja na Geografskom fakultetu.

Trenutno radi na svojoj doktorskoj disertaciji, gde proučava kako se klima Beograda menjala u poslednjih 30 godina, i kako posledice klimatskih promena, mogu biti ublažene razvojem zelene infrastrukture u Beogradu. Cilj joj je da predstavi jednu savremenu metodologiju koja može pomoći da život u Beogradu bude kvalitetniji, kako za čoveka, tako i za sva druga živa bića.

Milica Lukić
Diplomirana prostorna planerka